Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat, a to na: Mateřská školka Andělská, z.ú. IČ: 09642137, se sídlem Balbínova 26, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: info@andelska.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Pokud bylo sjednáno, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě, byl-li stanoven.

Další možnosti ukončení smlouvy

Vedle práva odstoupit od smlouvy máte dále právo smlouvu ukončit dohodou se školkou nebo jednostrannou výpovědí, a to kdykoliv po dobu trvání smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.


Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář)

(vyplňte tento formulář a pošlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Mateřská školka Andělská, z.ú

Balbínova 26

Praha 2, 120 00

email: info@andelska.cz

Klient - Spotřebitel:

Jméno a Příjmení:

Trvalá adresa:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Datum sjednání:

Datum:


Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)