Plán výchovy a péče Pansofia

Pravidla poskytování služby péče o dítě ve veřejné dětské skupině - Mateřská školka Andělská, z.ú.

Veřejná dětská skupina Mateřská školka Andělská, z. ú. je registrovaná MPSV. Nachází se v prostorách rodinného domu Lesní 816, Šestajovice..

Tyto prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhl. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Název: Dětská skupina Pansofia
Provozovatel: Mateřská školka Andělská, z.ú., IČ: 09642137
Místo provozu: Lesní 816, Šestajovice

Kapacita zařízení: 1x12dětí

Telefon: 608 231 209

Email: info@andelska.cz

Provozní doba: 7:30 - 14:00

Úvod - popis zařízení

Usilujeme o vytvoření klidné a přátelské atmosféry plné pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně. V každodenních činnostech s dětmi důsledně dodržujeme řád a pravidla uvedená v denním režimu. Dětem nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi, které přispívají k harmonickému rozvoji jejich osobnosti a kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Vedeme děti k samostatnosti a klademe důraz na individuální přístup při výchově a uspokojování jejich potřeb. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde klademe důraz na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a respekt. Jsme inspirování myšlenkou lesních školek, montessori pedagogiky a respektující výchovy.

Priority a cíle výchovného procesu:

Dle zákona č. 247/2014 Sb. je naší prioritou rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.

Náš PVP se inspiruje Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a naše priority tedy jsou: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Práva a povinnosti Poskytovatele služby:

Při poskytování služby se řídíme Zákonem o poskytování péče v dětské skupině a zákonem č. 247/2014 Sb. Poskytovatel dodržuje Plán výchovy a péče. Pečující osoby za žádných okolností nepoužívají nepřiměřených výchovných prostředků a nepoužívají metody dotýkající se důstojnosti a zdravého vývoje dítěte

Přijetí dítěte do DS a smlouva:

Děti přijímáme v průběhu roku do naplnění kapacity DS. Zápis probíhá na základě individuální konzultace a vyplnění přihlášky. O přijetí dítěte rozhoduje rozhoduje ředitelka ústavu.

Přijímáme děti, které splňují podmínky zápisu do DS.

Přijetí dítěte do školky probíhá na základě uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě předškolního věku za předpokladu, že školka disponuje volnou kapacitou.

Školka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu školního roku.

Smlouvu lze ze strany Rodiče vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí tři (3) kalendářní měsíce a počíná běžet od počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi Provozovateli.

Provozovatel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže je Dítě i přes předchozí upozornění rodičů nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků, opakovaně se do kolektivu dostavilo zjevně nemocné nebo jiným způsobem porušuje školní řád, a to ke konci kalendářního měsíce v němž byla Rodiči předána/doručena odůvodněná výpověď této Smlouvy.

Provozovatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní lhůty zejména

 • Nenastoupí-li Dítě do školky ve sjednaném termínu bez řádné omluvy;
 • nedojde-li k řádné úhradě dlužného školkovného, ani do deseti (10) kalendářních dnů od předání výzvy k úhradě Rodiči;
 • není-li Dítě osobně přítomno ve školce, byť je Rodičem omluveno, a zároveň je Rodič v prodlení s úhradou školkovného a/nebo stravného, a to i bez předchozího upozornění Rodiče
 • rodič, jiná osoba přebírající či předávající Dítě, závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školky;
 • jestliže ukončení doporučí v průběhu pobytu Dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • jestliže je Dítě opakovaně, i přes předchozí sdělení Rodiči, nezvladatelné v kolektivu, ohrožuje zdraví a život ostatních dětí nebo ničí majetek školky, případně pokud takto vymezené jednání dosáhlo i jednorázově intenzity, pro kterou jej lze hodnotit jako závažné, a to i bez předchozího sdělení Rodiči;
 • přičemž výpověď dle tohoto ustanovení bude Rodiči odeslána na adresu uvedenou v této Smlouvě a je účinná okamžikem kdy se dostane do dispozice Rodiče (tj. doručení vhozením do domovní schránky, uložením na poště aj.), když jeho nepřevzetí nemá vliv na platnost výpovědi této Smlouvy.
 • Smlouvu je možno ukončit také písemnou dohodou smluvních stran.

Evidence dětí obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu dítěte
 • jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-lise od adresy místa pobytu dítěte
 • dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá
 • údaje týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
 • údaje o zdravotní pojišťovně dítěte
 • telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče
 • údaj o zdravotním stavu a o případných omezeních
 • potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
 • součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Organizace roku

DS funguje celoročně s výjimkou státních svátků, období mezi vánočními svátky a druhých 14 dní v červenci. Případné přerušení provozu oznamujeme emailem.

Denní režim

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra a individuální výuka

9.00 -9:15 přivítání a zahájení společného programu dne

9:15 - 9:30 svačina

9:30 - 10:00 řízená činnost

10.00 - 12.00 pobyt venku dle počasí

12.00 - 12.30 osobní hygiena, oběd

12.00 - 14.00 příprava na odpočinek, odpočinek, předávání dětí zákonným zástupcům

Podmínky docházky:

Školkovné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do dětské skupiny nebo k době uvedené ve Smlouvě o poskytnutí péče o Vaše dítě. Toto "školkovné" lze zaplatit jednorázově za tuto celou dobu nebo rozloženě (měsíčně, čtvrtletně, půlročně).

Z důvodu rodinné dovolené v období prázdnin, častější nemocnosti mladších dětí nebo nově adaptujících, poskytujeme rodičům platících v měsíčních splátkách možnost, jak vyčerpat dny absence tímto způsobem:

 • docházka 3-4 dny / týden - mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku v dny, které nejsou nasmlouvané ve smlouvě. Náhrady lze vybírat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku, náhradu je možné vybrat si jen 30 dnů od jejího vzniku - pak propadá.
 • docházka 5 dní / týden, náhrady nejsou umožněny.

Do DS k denní docházce nepřijímáme nemocné děti (ani s rýmou). Prosíme o dodržování tohoto pravidla a respektování důležité zásady slušného chování - chráníme tím ostatní děti a personál školky. O zaplacené dny nepřijdete, je možné je nahradit.

Režimové požadavky

dle vyhlášky č. 281/2014 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Stravování - probíhá formou externího dodavatele. Je zajištěný pravidelný pitný režim a zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, kterou dále filtrujeme.

Podporujeme zdravé životní prostředí - děti otužujeme vzduchem, sluncem a v letních měsících vodou. Dbáme na pravidelné větrání tříd, sledujeme vytápění prostor a regulujeme na přiměřenou teplotu. Dbáme na dostatečný pobyt venku, kontrolujeme vhodného oblečení dětí ve vnitřních i vnějších prostorách.

Úhrada služby DS

Úhrada za pobyt v DS probíhá vždy do 20. dne předchozího měsíce společně s úhradou stravování a volnočasových aktivit.

Dárky - pokud se rodiče chtějí, je možné darovat věcné dárky, například na Vánoce, nebo je možné dát DS finanční dar.

Minimální počty pečujících osob dle zákona o DS:

 • 1 osoba do 6 dětí včetně
 • 2 osoby od 7 do 12 dětí

V DS pracují pečující osoby na hlavní pracovní poměr. Dále je navázána spolupráce v rámci DPP/DPČ kvůli zastupování pečujících osob v době čerpání dovolené a nemocnosti. Všechny pečující osoby musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona o DS

Závěrečná ustanovení:

Vnitřní pravidla jsou závazná - pro poskytovatele, pro děti, pro rodiče jakožto zákonné zástupce dítěte, pečující osoby. Vnitřní pravidla dostupná na webových stránkách DS.

Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Plán péče a výchovy v dětské skupině

Dle zákona o DS je poskytovatel povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen "plán výchovy a péče") se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Obsah plánu péče a výchovy.

 • Rozvoj schopností dítěte
 • Rozvoj kulturních návyků dítěte
 • Rozvoj hygienických návyků dítěte

Usilujeme o vytvoření klidné a přátelské atmosféry plné pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně. V každodenních činnostech s dětmi důsledně dodržujeme řád a pravidla uvedená v denním režimu. Dětem nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi, které přispívají k harmonickému rozvoji jejich osobnosti a kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Vedeme děti k samostatnosti a klademe důraz na individuální přístup při výchově a uspokojování jejich potřeb. Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde klademe důraz na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a respekt. Jsme inspirování myšlenkou lesních školek, montessori pedagogiky a respektující výchovy.

Podmínky výchovy a péče

Věcné podmínky - prostory jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly pobytu dětí předškolního věku. Prostory jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, hračkami a v blízkosti DS jsou dětská hřiště a Klánovický les.

Životospráva

Dbáme na zdravé stravování dětí v bio kvalitě, jídlo dovážíme a na místě vydáváme. Dbáme na správný pitný režim a respektujeme individuální potřeby dětí. Po vzoru lesních školek jsme s dětmi často venku.

Psychosociální podmínky

S dětmi využíváme respektujícího přístupu, snažíme se o vytvoření harmonického a vztahově zdravého prostřední pro všechny zúčastněné.

Organizace výchovy a péče

Skupiny dětí jsou věkově heterogenní, program a harmonogram dne se upravuje dle věku. DS vede ředitel ústavu a pracují v ní zaměstnankyně s plnou kvalifikací na práci v DS. Počty pečujících osob splňují zákonné požadavky.

Poskytovatel služby jakožto osoba odpovědná za zařízení DS zajišťuje veškerou administrativu spojenou s chodem DS. Dále je zajištěno zastupování pečujících osob v době čerpání dovolené a nemocnosti. Dále popis toho, co ještě pečující osoby vykonávají: pečující osoby kromě vlastní realizace plánu výchovy a péče zároveň vykonávají práci pomocného personálu (výdej jídla, mytí nádobí, zajištění praní prádla a přípravu lůžkovin, drobný úklid v mimořádných situacích během dne a po skončení dne zajišťují i úklid).

Školní vzdělávací program výchovy a péče vychází z principů Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

Děti jsou rozvíjeny ve výchovných oblastech, které podporují rozvoj schopností dítěte, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

U dětí rozvíjíme následující kompetence:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

Výchova a péče - rámcové cíle plánu

 • Harmonické rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Děti by se v kontextu věku měly naučit:

 • Fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály.
 • Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím hraní her, četby a poslechu příběhů, hraním dramatických her.
 • Logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním, porovnáváním.
 • Vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.

V dětech bychom rádi podporovali:

 • Zdravý fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy v herně i ve volné přírodě.
 • Sociálně - emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se kterými pracují.
 • Rozvoj sociální inteligence - vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování.
 • Rozvíjení řečových schopností - slovně vyjádřit myšlenku či přání, dokázat komunikovat s vrstevníky i dospělými, předcházet řečovým vadám.
 • Rozvoj samostatnosti - podporováním správných hygienických dovedností a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám.

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je spontánní hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstnancům dětské skupiny. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věku dítěte a jeho individuálním potřebám.

Oblasti výchovy

Výchovná činnost je prováděná nenásilnou hravou formou. Jednotlivé oblasti výchovy a péče jsou plánovány do tematických celků, které na sebe navazují a během celého roku se prolínají. Ve všech oblastech výchovy zohledňujeme především věk dítěte a jeho individuální potřeby.

 • Oblast biologická - dítě a jeho tělo

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti, učit sebeobslužným dovednostem a vést ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Fixace správného držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

 • Oblast psychologická - dítě a jeho psychika

Podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje také jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii, sebepojetí, city a vůli.

V dětech podporujeme soustředění se na činnost a udržení pozornosti, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

 • Oblast interpersonální - dítě a ten druhý

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Navazovat kontakty, překonávat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

 • Oblast sociálně kulturní - dítě a společnost

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje.

 • Oblast environmentální - dítě a svět

Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Aktivity a činnosti

 • Hudební aktivity - rozvoj sluchového vnímání, osvojování rytmů a koordinace pohybu dle hudby, učení básní a písní, hra na rytmické hudební nástroje.
 • Pohybové aktivity - kultivace pohybu, rozvoj jemné a hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti a zdravých pohybových návyků, rozvoj dovedností, probíhají denně a jsou zařazovány při spontánních hrách a při pobytu venku.
 • Výtvarné a rukodělné aktivity - rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, získání výtvarných dovedností, pomocí výtvarného projevu si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti a dokázat vyjádřit prostřednictvím výtvarného projevu pocity a zážitky, učit se pracovat s různými materiály pomocí různých výtvarných technik.
 • Hrátky s knížkou - rozvoj komplexního pohledu na svět, osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd, rozvoj jazykových schopností a matematické představivosti.
 • Spontánní hry - probíhají zpravidla po příchodu dětí do školky a po odpolední svačině, prolínají se s řízenými činnostmi ve vyváženém poměru a se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Odpočinek a spánek - vychází z individuálních potřeb dětí, zařazuje se pravidelně po obědě a trvá nejméně hodinu a půl.
 • Otužování - pravidelné větrání prostor, kde se děti zdržují, zařazování dostatečného pobytu venku a kontrola vhodného oblečení dětí.

Veškeré činnosti jsou prováděny s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí, na harmonický rozvoj osobnosti a vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí a jejich věku s důrazem na začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu. Výchovné aktivity s dětmi probíhají zpravidla ve skupinách a podporují tak vzájemné sbližování a poznávání se a vedou k samostatnosti.

Roční tematický plán

 • Září - "Vítáme vás ve školce" - témata a činnosti se budou věnovat novému prostředí, pravidlům a poznávání nových kamarádů, bezpečný pohyb v novém prostředí
 • Říjen - "Barevný podzim" - budeme si všímat změn v přírodě a v počasí v souvislosti se změnou ročních obdobích, znaky podzimu na poli, v zahradě, v lese
 • Listopad - "Péče o zdraví a moje tělo" - budujeme a upevňujeme v dětech správné hygienické návyky, otužování se a předcházení nemocem, znám své tělo
 • Prosinec - "Těšíme se na Ježíška" - vánoční zvyky a tradice, mikulášská besídka, tvoříme vánoční výzdoby
 • Leden - "Paní zima" - znaky zimy, zvířátka v zimě, zimní radovánky (hry a sporty), "pohádková zima" zakončená maškarním karnevalem
 • Únor - "Objevujeme svět" - planeta Země, čím cestujeme (dopravní prostředky), povolání
 • Březen - "Jak se rodí jaro" - aktivity dětí budou směřovat k probouzející se přírodě, ekologii a ochraně životního prostředí, zmíníme jarní tradice a zvyky
 • Duben - "Za zvířátky" - práce s knihou a poznávání různých druhů zvířat a jejich mláďat na dvorku, v lese, u vody, návštěva farmy a cizokrajná zvířata v ZOO
 • Květen - "Když všechno kvete" - maminka má svátek a téma naše rodina a příbuzní
 • Červen - "Léto je za dveřmi" - oslava dne dětí, ohlédnutí za celým školním rokem, letní radovánky u vody a v lese o prázdninách, besídka pro rodiče
 • Červenec, srpen - "Prázdniny" - prázdninový provoz plný výletů a poznávaní blízkého okolí skupiny

Evaluační systém

Cílem evaluace je ověřování a zlepšování kvality všech činností v DS, včetně podmínek výchovy a péče. Pečující osoby hodnotí svou práci, tedy činnosti s dětmi, ale také zpracovávají sebehodnocení. Pečující osoby by si vedou záznamy pokroků u každého dítěte, na základě kterých přizpůsobí svou další práci s dítětem.

V Praze, 1. 3. 2023

Ing. arch. Nina Hrdinová