Provozní řád hřištěŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY - PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PÍSKOVIŠTĚM

PROVOZOVATEL ŠKOLNÍ ZAHRADY – HŘIŠTĚ:

Mateřská školka Andělská, z.ú., Balbínova 26, Praha 2, 120 00

Tel.: 608 231 209, E-mail: info@unicornschool.cz

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům dětských skupin. Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti pečujících osob. Zahrada je uzavřena (celý areál je oplocen) a pečující osoby mají přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše.

Pro veřejnost je zahrada uzavřena. Z bezpečnostních důvodů není povolena hra dítěte případně sourozence při příchodu do dětské skupiny či odchodu z dětské skupiny. Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

PROVOZNÍ DOBA ZAHRADY DĚTSKÉ SKUPINY:

Od 7:30 hod. do 14.00 hod.

Ve výjimečných případech (akce s rodiči atp.) je provozní doba zahrady prodloužena.

Zahrada je rozdělena do hracích ploch podle jednotlivých skupin.

Dětská skupina 1. a dětská skupina 2. využívají plochy za budovou – pískoviště, dřevěný domeček a houpačky. Dětská skupina 3. a 4. využívají též prolézačku se skluzavkou, určenou pro děti nad 3 roky a vždy pod dohledem pečující osoby.

DENNÍ ÚKLID VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY:

 • Úklid odpadků z plochy zahrady, vysypávání odpadkových košů
 • Úklid pískoviště a podle potřeby přehrabání pískoviště
 • Hrabání a odstranění listí dle potřeby
 • Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků.

PRŮBĚŽNÁ PÉČE O HERNÍ PRVKY:

 • Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 • Nátěry dřevěných prvků dle potřeby

PÉČE O ZELEŇ: (provádí externí zahradnická firma dle potřeby)

 • Sekání a úklid trávy
 • Drobné prořezy keřů a dřevin
 • Hrabání a úklid listí
 • Zametení chodníků a hrací plochy – dle potřeby (pečující osoby, úklidová firma)

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠŤ:

 • Kontrola stavu plachet a obrub pískoviště –karabiny, gumy, stav plachty
 • Přehrabávání pískoviště – dle potřeby (odstranění hrubých nečistot)
 • Spaření, zahřátí pískovišť – dle potřeby
 • Denní zakrývání pískovišť ochranou plachtou, čistot a kolem pískovišť (učitelky, chůvy)
 • 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti
 • 1x za 2 roky výměna písku (v měsíci srpnu), používá se písek kopaný, písek je vyměňován smluvní firmou s dodáním protokolu o nezávadnosti písku

ROČNÍ REVIZE HERNÍCH PRVKŮ

 • Prvotní provozní kontrola provedena v rámci zřízení hřiště firmou Dana Horáková, revizní technik, +420 602 630 688, dana.horakova@skluzavky.cz, IČ: 02845237, REVIZE HŘIŠTĚ - SERVIS s.r.o., Čáslavská 229, Kutná Hora
 • Provozní kontrola se provádí 1x
 • Případná oprava –záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel

BEZPEČNOST DĚTÍ:

 • Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky.
 • Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Poučují dle potřeby i v průběhu pobytu na hřišti.
 • Učitelky organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.
 • Před ukončením pobytu venku je povinnost dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit je do uzamykatelného prostoru.
 • Učitelky dle potřeby zametou okolní plochu kolem pískoviště a společně s dětmi pískoviště zakryjí plachtou.

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ

 • Skluzavky – sjezd v sedu, nešplhat v opačném směru
 • Herní sestavy se skluzavkou – používat pod dozorem učitelek
 • Houpačky využívá vždy jen 1 dítě
 • Při slunci použít nad pískovištěm slunečník
 • Chodníky se používají mimo jiné pro jízdu na koloběžkách, odrážedlech, k běhu
 • Velká prolézačka se skluzavkou je určena jen pro děti starších 3 let a to pouze v doprovodu pečující osoby.

POKYNY PRO RODIČE A VEŘEJNOST:

 • Pro veřejnost je zahrada MŠ uzavřena (ve večerních hodinách uzamčena)
 • Každý, kdo vstupuje do areálu dětských skupin je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení
 • V areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání návykových látek.
 • Do areálu není dovoleno vodit psy ani jiné domácí mazlíčky.
 • Kola a koloběžky se odkládají a uschovávají na místě k tomu určeném.
 • Z bezpečnostních důvodů není povolena hra dítěte případně sourozence při příchodu či odchodu. Při vyzvedávání dítěte na zahradě je rodič povinen bez zbytečných časových prodlev s dítětem opustit areál zahrady. Z bezpečnostních důvodů není hra odcházejícího dítěte v těchto chvílích možná!
 • Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.
 • Rodiče jsou povinni řídit se pokyny učitelek v danou chvíli.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu.

V Praze dne 1. 1. 2023 ředitelka školy

S účinností ode dne 1. 1. 2023 Nina Hrdinová